Verification: 1eee953a3df549ea Verification: 1eee953a3df549ea
top of page

REZOLUCIJA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Vođeni idejom da građani mogu i moraju biti polazna osnova insistiranja i zahtjevanja odgovornosti ka političkim predstavnicima i generalno odgovornim licima za stanje životne sredine, tokom 2020. godine, formirali smo inicijalni tekst rezolucije koja definiše odnose prema životnoj sredinu u Novom Gradu. Po formiranju teksta, ostavili smo prostor i za konsultacije koje kako na lokalnom nivou tako i unutar mreže ekoloških organizacija sa teritorije čitave Bosne i Hercegovine (Eko BIH). 

Finaliziran tekst je dostavljen načelniku Opštine Novi Grad i Skupštini Opštine Novi Grad, što je na kraju krajeva rezultovalo usvajanjem rezolucije 25.2.2021. godine, što je i obajavljeno u Službenom glasniku broj 3/21.

Opština Novi Grad zauzima specifičan i veoma povoijan geografski položaj, primarno prepoznatljiv po svojim prirodnim vrijednostima, vodama i vodotocima, šumskom bogatstvu i nezagađenom tlu, koja se u okviru strateških dokumenata opredjeljuje za održivi razvoj zasnovan na poljoprivredi, šumarstvu i turizmu.

Novi Grad je smješten na ušću rijeka Sane u Une, na važnoj raskrsnici puteva iz Panonske nizije prema planinsko-kotlinskoj oblasti Dinarskog planinskog sistema. Leži na neznatno sjevernije od 45° sjeverne geografske širine, na nadmorskoj visini od 122 metra. Grad je smješten na desnoj obali Une i na obje strane rijeke Sane, bolje rečeno na dvije geomorfološke cjeline: u aluvijalnim dolinama Une i Sane i brežuljkastim padinama Grmeča i Kozare.

Novi Grad je Opština koja prepoznaje važnost odgovornog odnosa prema životnoj sredini, te u potpunosti svjesna opasnosti koju bi nedovoljna ekološka osvještenost donosioca odluka, privrednika i stanovništva, kao i neracionalno korištenje prirodnih resursa moglo uticati na degradaciju životne sredine, posmatrajući sve relevantne aspekte.

Opština Novi Grad je odlučna da u potpunosti obezbjedi uravnotežen ekološki i ekonomski razvoj u cilju trajnog očuvanja životne sredine za sadašnje i buduće generacije kao i promovisanje zdravog načina života, sa dostojnim standardom u očuvanoj životnoj sredini.

novi_grad-010 (1).jpg

Na osnovu ovih polaznih odrednica koje smo utvrdili ovom Rezolucijom, Opština Novi Grad je odlučna potpuno osigurati trajnu i djelotvornu zaštitu životne sredine.

 

Opština Novi Grad će:

Podsticati aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu životne sredine, odnosno identifikovanjem, sprječavanjem i saniranjem izvora, uzroka i posljedica zagađenja.

Preduzimati mjere za racionalno korišćenje prirodnih resursa, formiranje, izradu i primjene lokalnih akcionih planova za očuvanje biodiverziteta, za očuvanje i unapređenje ekološkog urbanog stanovanja, formiranje urbanih zelenih područja.

Omogućiti i podsticati učešće javnosti u svim pitanjima planiranja i upravljanja životnom sredinom kroz javne konsultacije građana, javnu raspravu ili drugi vid uključivanja javnosti u proces odlučivanja.

Promovisati:

-   obrazovanje stanovništva, a posebno mladih u smjeru sticanja znanja i podizanja svijesti o značaju zaštite životne sredine, kao i unapređivanja iste, striktno poštujući principe pozitivnog odnosa ka životnoj sredini.

-   međusektorske saradnje i društvenu uključenost tokom rješavanja problema klimatskih promjena, gubitka biodiverziteta i uravnoteženog ekonomskog razvoja

-   rješenja zasnovana na ekološki prihvatljivoj osnovi da bi se očuvale funkcije ekosistema i proširila zelena urbana infrastruktura

Dosljedno djelovati:

-  kroz važeće zakonske osnove i međunarodne konvencije čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina, odlučno se suprostaviti projektima i namjerama koji vode ka ugrožavanju životne sredine, posebno kada je riječ o izgradnji objekata ili postrojenja koje imaju negativan uticaj na slobodan protok i vodne resurse generalno,

-    na polju uspostavljanja i jačanja prekograničnih i regionalnih saradnji u kontekstu zaštite životne sredine,

-     u skladu sa nadležnostima, u kontinuitetu podržavati Javnu ustanovu Park prirode "Una" kao jedinstveni ekološki i razvojni potencijal svih opština osnivača,

-    vodeći računa o važnosti transparentnog informisanja javnosti o stanju životne sredine, kreirati efikasne kanale informisanja koji će pružati kompletne informacije, kao i podatke u realnom vremenu o svim relevantnim parametrima,

-   Na afirmisanju i podsticanju razvoja organske i ekološki orjentisane poljoprivrede, kao i drugih grana privrede uz imperativ pozitivnog odnosa ka životnoj sredini

-    Na podršci usmjerenoj ka istraživačkom radu kroz sve dostupne mehanizme, koji za doprinos daju identifikovanje i valorizaciju zaštićenih vrsta, te afirmisanje uspostavljanja dodatnih zaštićenih područja,

REZOLUCIJA
O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U NOVOM GRADU

Nastavak aktivnosti

Građanskim angažmanom, odnosno angažmanom mladih postignut je inicijalni cilj u Novom Gradu, ali tu ne namjeravamo stati. Uz pomoć misije OSCE u Bosni i Hercegovini, održali smo zajednički sastanak sa načelnicima opština Krupa na Uni, Novi Grad i Kostajnica, imajući razumjevanja spriječenost načelnika Kozarske Dubice u datom momentu.

U okviru konstruktivnog sastanka, koji je prije svega propraćen otvorenim izlaganjima po pitanju problema koji se tiču zaštite životne sredine na teritoriji ovih opština, usaglašeni su načelni stavovi po pitanju zajedničkih djelovanja, te identifikovani primarni problemi koje je moguće najefikasnije rješavati zajedničkim djelovanjima. Posebno nam je drago, što su načelnici Krupe na Uni i Kostajnice iskazali interes za usvajanje Rezolucije o zaštiti životne sredine u opštinama iz kojih dolaze, primjenjujuću specifičnosti koje karakterišu njihove lokalne zajednice - na čemu ćemo zajedno, kako sa njima tako i sa lokalnim zajednicama iz regije raditi u narednom periodu.

bottom of page